Konsultering
Åtgärder
Referenser
Tag kontakt!
Till startsidan
Sivut suomeksi

Åtgärder

   
 
 
   
 

Arbetet börjar med en besiktning av objektet i fråga. Vad kan och vad bör göras? Vad önskar sig kunden? Ett vattendrag för rekreation, betesmark för kreatur, för fiske, eller t.ex. för fågelskådning? Härefter följer kostnadsberäkning och sedan själva utförandet av arbetet.

Vi åtgärdar alla typer av eutrofieringsproblem medelst skärning och borttagning av vass, säv, näckrosor, hornsärv, vattenpest, samt allehanda sjögräs och trådalger.

Vid oljeolyckor och katastrofer till sjöss, flyter oftast oljan iland med stora limnologiska och ekologiska skadeverkningar som följd. Vår sakkunskap och effektiva maskinen har varit till stor nytta för att minimera dessa skador på miljön, inte minst då olja flutit in i vassbevuxna vikar.

Vi tar stor hänsyn till fågel- och djurliv och fiskars lektider etc.

Vi har specialmaskiner för alla i Finland förekommande vattenväxter.

Vi utför även röjning av strandsly och trädfällningar samt slåtter och iståndsättning av strandängar.

Vi kan också göra stora insatser för att hålla de rinnande vattendragen i skick. T.ex. igenvuxna åar kan svämma över p.g.a. all den friktion växtligheten ges upphov till. Detta har många gånger givit upphov till stora skador för jordbrukare och bebyggelse. En årlig rensning av en å, är ett billigt och ekologiskt föredömligt sätt att sköta en å-miljö, i relation till en muddring.

 
   
karl.aug@hotmail.com